Ψυχοθεραπεία

Δομή και διάρκεια

Στην ατομική θεραπεία η επικοινωνία και η ανταλλαγή πληροφοριών
γίνονται μόνο μεταξύ του θεραπευτή και του ενδιαφερόμενου.

 

 • Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται συνήθως μια φορά την εβδομάδα και είναι διάρκειας 45 – 50 λεπτών.
 • Η θέσπιση των στόχων διαμορφώνεται από το ίδιο το άτομο με την ενθάρρυνση και καθοδήγηση του θεραπευτή.
 • Η εδραίωση μιας καλής θεραπευτικής σχέσης ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο είναι προϋπόθεση μιας καλής συνεργασίας.
 • Συχνά αναθέτονται εργασίες για το σπίτι όπου γίνεται μια προσπάθεια εφαρμογής όσων μαθαίνονται στα πλαίσια της θεραπείας.
Πλεονεκτήματα
 • Σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από εχεμύθεια δίνεται η δυνατότητα στο άτομο που ζητάει βοήθεια να συζητήσει για οτιδήποτε το απασχολεί, ενώ παράλληλα του προσφέρεται ένα ερμηνευτικό πλαίσιο για να εξηγήσει συναισθήματα, σκέψεις και συμπεριφορές.
 • Στη διάρκεια της συνεδρίας ο θεραπευτής εστιάζει αποκλειστικά στις ανάγκες του θεραπευόμενου βοηθώντας τον στη κατανόηση των δυσκολιών του, στην αποσαφήνιση των στόχων του και στην επίτευξη μια προσωπικής εποικοδομητικής αλλαγής.
Δομή και διάρκεια

Η ομαδική θεραπεία είναι αποδεδειγμένα μια πολύ αποτελεσματική μορφή θεραπείας. Έρευνες έχουν δείξει, ότι ένα μεγάλο ποσοστό των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας, αφορούν στις διαπροσωπικές μας σχέσεις και στην αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν και αποτελούν την καθημερινότητα μας.

Η ομαδική θεραπεία εστιάζει ακριβώς σε αυτό, καθώς μας δίνει την δυνατότητα να εξασκήσουμε καινούργιες συμπεριφορές σε ένα ασφαλές πλαίσιο, μέσα στο οποίο μαθαίνουμε να επικοινωνούμε εποικοδομητικά και να διατηρούμε λειτουργικές και συνεργατικές σχέσεις με τους συνανθρώπους μας.

Ένα από τα πιο σημαντικά οφέλη είναι το γεγονός ότι ερχόμαστε σε επαφή με άτομα που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα με εμάς γεγονός που μας δίνει την δυνατότητα να επεξεργαστούμε και να αναλύσουμε σε βάθος τις δυσκολίες μας. Συζητώντας με τα άλλα μέλη της ομάδας, μας δίνεται η δυνατότητα να δούμε διαφορετικούς τρόπους αντίδρασης αλλά και να ανακαλύψουμε μαζί με αυτούς καινούργιους και πιο λειτουργικούς τρόπους συμπεριφοράς. Νιώθουμε ότι είμαστε μέλος μιας ομάδας και λαμβάνουμε στήριξη και ενθάρρυνση από ανθρώπους που παλεύουν μαζί με εμάς για τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους.

Στην ομαδική θεραπεία δίνεται η δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τα άλλα μέλη της ομάδας. Προσφέρεται ένα πλαίσιο στήριξης μέσα στο οποίο ο καθένας ξεχωριστά μοιράζεται και διερευνά προσωπικά θέματα και δυσκολίες.

Με γνώμονα τις ανάγκες των θεραπευόμενων, οργανώνονται συχνά, βιωματικές ομάδες σεμιναριακού τύπου, μικρής διάρκειας και συγκεκριμένης θεματολογίας, ενώ παράλληλα, πραγματοποιούνται και ανοιχτές ψυχοθεραπευτικές ομάδες διάρκειας ενός ή παραπάνω χρόνων. Μάθετε περισσότερα για τις βιωματικές ομάδες.

 

 • Η ομάδα μπορεί να έχει σεμιναριακή μορφή με συγκεκριμένη θεματολογία και συγκεκριμένη διάρκεια ή να είναι ομάδα ψυχοθεραπείας με στόχο τη διερεύνηση και ανάλυση προσωπικών δυσκολιών και να διαρκεί ένα ή και περισσότερα χρόνια
 • Η θεραπεία εστιάζεται στις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα μέλη της ομάδας και στην ομάδα ως σύνολο. Αντιμετωπίζονται τόσο ατομικά όσο και διαπροσωπικά ζητήματα.
 • Οι συναντήσεις της ομάδας γίνονται συνήθως μια φορά την εβδομάδα και διαρκούν για περίπου δυο ώρες. Ο θεραπευτής μαζί με τα μέλη της ομάδας θέτουν τους κανόνες και τους στόχους της ομάδας και δουλεύουν συνεργατικά προς την επίτευξη των στόχων αυτών.
 • Το μέγεθος της ομάδας κυμαίνεται συνήθως από οχτώ ως δεκαπέντε μέλη.
Πλεονεκτήματα

Στην ομαδική θεραπεία δίνεται η δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τα άλλα μέλη της ομάδας. Προσφέρεται ένα πλαίσιο στήριξης μέσα στο οποίο ο καθένας ξεχωριστά μοιράζεται και διερευνά προσωπικά θέματα και δυσκολίες.

 

 • Μέσα στην ομάδα ανακαλύπτουμε ότι και άλλοι άνθρωποι μπορεί να αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες με εμάς και μοιραζόμαστε μαζί τους κοινούς προβληματισμούς
 • Μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης μοιραζόμαστε βιώματα και εμπειρίες, ενώ δεχόμαστε στήριξη και καθοδήγηση.
 • Μέσα από τη διαδικασία αλληλεπίδρασης με άλλα άτομα δεχόμαστε ανατροφοδότηση για το τρόπο που λειτουργούμε μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο και βελτιώνουμε τις κοινωνικές μας δεξιότητες.
 • Η ομάδα λειτουργεί ως καθρέπτης του τρόπου λειτουργίας μας. Αποκτούμε επίγνωση κάποιων δυσλειτουργικών τρόπων σκέψης και συμπεριφοράς και βελτιώνουμε τις διαπροσωπικές μας σχέσεις.